Rangforordning 1808
Adel Utgitt av Adelsprosjektet, redigert av © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), Oslo 1988-2002.
Gjengitt etter: Kong Frederik den Siettes allernaadigste Forordninger og aabne Breve fra den 16de Martii 1808, til samme Aars Udgang. Kiøbenhavn, s. 119-122. (Samme Kongelige Bekjentgj˘ring er utkommet på samtidig trykk.)


Kongelig bekiendtgiørelse, angaaende en Forandring i Rangforordningen.

Vi Frederik den Siette, af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, etc. Giøre vitterligt: Ved at overskue Rangfølgen imellom Embedsmænd og characteriserende Personer i Vore Stater, saaledes som denne til forskiellige Tider er bleven ardnet, have Vi fundet den mindre passende, saavel til Embedsmænds og Rangs-Personers nuværende indbyrdes Forhold, som til vor Tidsalders Aand.

Vi ere derfor betænkte paa en nye og til Øiemeed svarende almindelig Anordning om Rang og Titler, desaarsag Vi allernaadigst have befalet nogle af Vore Embedsmænd at sammentræde i en Commission, for dertil at affatte Udkast, efter de Forskrifter dem af Os ere meddeelte.

Men da Rangfølgen imellom dem, til hvilke Vi allernaadigst have betroet, eller herefter betroe, de høieste Embeder og Værdigheder i Staten og ved Hoffet, maa bestemmes efter særskildte Regler; saa ville Vi, efter at have forudskikket de Hoved-Grundsætninger, paa hvilke Anordningen om Rangen vil blive bygget, herved kundgiøre den Orden, i hvilken de af Vore Mænd, som henhøre til de tvende første Klasser i samme, herefter bør at følge hinanden.

Det er Vor allernaadigste Villie, at Rang for Fremtiden, i Almindelighed, skal forbindes med Embederne, og tillægges samme i et rigtigt Forhold til disses Vigtighed og Betydenhed.

I Henseende til Titler, da blive disse at inddele i Embeds-Titler og Rang-Titler.

Embeds-Titlerne forundes allene de i virkelig Tieneste staaende Embedsmænd, hvorved dog disse, efter Omstændighederne, kunne tillægges en høiere Rang end den, som er forbunden med Embedet.

Rang-Titler forundes Embedsmænd, som i Naade entlediges fra deres Embeder, (hvorved de nedlægge Embeds-Titlen), og ligeledes andre af Statens fortiente Mænd. Af Rang-Titlen henlægges en til hver af Rang-forordningens Klasser.

De Embedsmænd, som ansættes under eet Nummer i Rangforordningen, tage Rang imellem hinanden efter deres Anciennitet.

Ved Befordring eller Forflyttelse fra Embeder, der henhøre under et Collegium eller Departement, til saadanne som høre under et andet, forandres Embeds-Titlen, da den, saavidt mueligt, bør betegne den Art af Forretninger, som er Embedsmanden betroede.

Alle de der betiene, eller have betient noget af de i de 3 første Klasser specificerede Kongelige Embeder, skulle for sig, deres Hustruer, og ægte Børn i første Leed, være og holdes lige med Adelen, og nyde alle Adelen tillagte Privilegier, Ægte (?), Værdighed og Prærogativer.

Rangfølgen i de 2de første Klasser have Vi allernaadigst bestemt saaledes som følger:

1. Klasse.

No. 1. Storkantsler.

" 2. General-Feldt-Marskal, og General-Admiral.

" 3. Storskatmester.

" 4. Geheime-Statsminister.

" 5. Statholderen i Norge og den i Hertugdommene.

" 6. Riddere af Elefanten.

" 7. Feldt-Marskal. General-Admiral-Lieutenant.

" 8. Stor-Commandeurer af Dannebrogen. Hans Majestæt Kongens Over-Kammerherre.

" 9. General-Feldt-Tøimester. Vice-Statholderen i Norge og den i Hertugdommene. Generaler. Admiraler.

" 10. General-Lieutenanter. Vice-Admiraler. Ministerne for det udenlandske Departement, og de Kongelige Collegier. Hendes Majestæt den regierende Dronnings Over-Kammerherre. Over-Hofmarskal. Kantsleren for de Kongelige Ordeners Kapitul.

" 11. Præsidenterne for de Kongelige Collegier. Over-Kammerjunker hos Hans Majestæt Kongen.

" 12. Overskiænk. Overstaldmester. Overjægermester. Overceremoniemester.

" 13. Overhofmester hos Deres Majestæter Dronningerne. Den regierende Dronnings Overstaldmester.

Klassens Rang-Titel er: Geheime-Conferentsraad.

Samtlige til denne Klasse henhørende Personer nyde Prædikatet af Excellence.

2 Klasse.

No. 1. Storkors af Dannebrogen.

" 2. Grever som have Lehnsgrevskaber i Kongens Riger og Lande, hvilke rangere imellem sig efter Grevskabers Erection.

" 3. Hans Majestæt Kongens Hofmerskal.

" 4. Hofmestere og Marskaller ved det Kongelige Huus, som rangere imellem sig efter deres høie Herskabers Orden. Lehns-Grevernes ældste Sønner, naar de ere Kammerherrer.

" 5. General-Majorer. Contra-Admiraler. Stifts-Befalingsmænd. Directeurer ved de Kongelige Colleiger og Departementer. De første Deputerede, naar de tillige udnævnes til Collegii-Chefer. Justitiarius i Høiesteret. Kantslerne i Overretterne i Hertuddommene. Over-Præsidenterne i Kiøbenhavn og Altona. Curator for Universitetet i Kiel. Kammerherrer.

" 6. Hans Majestæt Kongens Staldmester.

" 7. Hendes Majestæt den regierende Dronnings Staldmester. Hofjægermester. Ceremoniemester.

" 8. De Kongelige Gesandter ved fremmede Hoffer.

" 9. Alle Embeds-Titler af Raad, hvortil er føiet Ordet: Geheime.

" 10. Rector ved Kiøbenhavns Universitet. Biskopperne over Siællands og Aggershuus Stifter.

" 11. Confesionarius. Overberghauptmand.

Klassens Rang-Titel er: Geheime-Statsraad.

Alle de som beklæde Embeder i anden Klasse, eller anvises Rang med samme, ere lige berettigede til de Prærogativer, som forhen vare forundte de 16 første Nummere af anden Klasse.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerunderdanigst heve at rette. Givet i Vor Kongelige Residents-Stad Kiøbenhavn, den 12te August 1808.Under Vor Kongelige Haand og Seigl.

Frederik R. (L. S.)

Kaas. Cold. Knudsen. Bülow. Monrad.

.